Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (2024)

Jolanda de Vries

Strategisch adviseur communicatie RVO

 • Deze bijdrage melden

Op mijn verjaardagslijstje staan dit jaar onbespoten inheemse planten voor in de tuin. Snijbloemen in huis wil ik al heel lang niet, vanwege het gebruik van gif. Maar misschien kan daar dus weer verandering in komen. Ik houd me aanbevolen voor biologische bloemen in omgeving Zwolle.

12

3 commentaren

Interessant Commentaar

Katja Staring

Plantaardig publicist 🍃 motiverend activist 🍃 natuurdwaler en tuinbaas van Verderland

2 d

 • Dit commentaar rapporteren

Hi Jolanda in de regio Zwolle zitten 2 prachtige pluktuinen en biologisch tuincentrum Holsto in Olst, zie www.slowflowers.nl

Interessant Reactie

1 reactie 2 reacties

Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Meer relevante bijdragen

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Van doenvermogentoets naar gewoon doen - dat gesprek met mensen buiten je eigen bubbel. Beleid maken en uitvoeren is mensenwerk. We kunnen van achter ons bureau veel bedenken en toetsen, maar niets is zo effectief dan met de mensen (ook ondernemers) waarvoor je beleid maakt/uitvoert te praten.

  6

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Staat de economie ten dienste van de maatschappij? Of de maatschappij ten dienste van de economie? Filosoof/cabaretier Tim Fransen legt in zijn boek In onze tijd - Leven in het calamiteitperk uit hoe het vooruitheidsdenken er de afgelopen 30 jaar toe heeft geleid dat we onze maatschappij ten dienste stellen van de economie: denk maar hoe bedrijven de ruimte krijgen om hun afvalstoffen in de omgeving te lozen, koelwater te onttrekken aan openbaar water of arbeidsmigranten naar Nederland te halen, zonder goede woon- en leeffaciliteiten toe te voegen aan de maatschappij.De gedachte die mensen daarbij hanteren, is dat wat goed is voor de economie (het bedrijfsleven) ook automatisch goed is voor de samenleving. Maar, zie bovenstaande voorbeelden, dat is niet zo vanzelfsprekend.Wat mij vooral raakte, was dat het decennia geleden wél vanzelfsprekend was om als overheid bij te sturen op het bedrijfsleven. Zodat het bedrijfsleven - en de economie - een waardevolle bijdrage leverde aan de maatschappij. En dat sluit aan bij waar Rits de Boer (hoofd arbeidsinspectie) toe opriep in zijn interview met de Volkskrant (7/5/24): "[kijk als overheden] bij nieuwe bedrijvigheid niet alleen [] naar de economische baten, maar ook naar de lasten." Is het mogelijk om weer terug te keren naar het uitgangspunt dat de economie dienstbaar dient te zijn aan de maatschappij?

  • Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (8)

  4

  1 commentaar

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Leegstand. Terwijl er een groot tekort is aan woningen. Welk pand wil jij graag als eerste omvormen tot woonruimte? Straatconsulaat organiseert de stemming in Den Haag. Ik ben ook benieuwd naar panden in andere steden.

  Leegstandsaward - Geef Den Haag Weer Thuis - Straat Consulaat voor dakloze mensen in Den Haag https://www.straatconsulaat.nl

  1

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  “ In een democratie mag het niet zo zijn dat de tegenstem het zwaarste telt. ”Dit zeg ik tegen interviewer Hans Invernizzi tijdens het gesprek dat hij met mij en burgerraadslid Riemer van Beem heeft gevoerd. Aanleiding voor dit gesprek was de kloof tussen wat de lokale overheid dacht wat wij als buurt vonden en wat we daadwerkelijk vonden (rondom de opvang van vluchtelingen). Ben benieuwd wat je van het artikel vindt.

  11

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Per 150 inwoners is er 1 rijksambtenaar. Per 100 inwoners is er 1 gemeenteambtenaar. Vandaag vroeg ik een aantal mede-ambtenaren tijdens de Wijs naar de wet-bijeenkomst van Dialoog en Ethiek hoe vaak zij vanuit hun werk met mensen praten. Met uitzondering van 1 gemeenteambtenaar bleef het erg stil. We zaten in een sessie van ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken, de Nulde Kamer. Om tot ideeën te komen om burgers meer bij de overheid te betrekken. Conclusie: niets houdt ons tegen om vanaf morgen als ambtenaar gewoon bij willekeurige mensen aan te bellen en te vragen hoe het gaat en waar ze behoefte aan hebben. Dat zorgt dat de burger zich gezien ziet en dat je als ambtenaar weer een beter beeld krijgt van waar je verschil kunt maken.

  73

  27 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  … en daar komt die rare dynamiek van polarisatie om de hoek kijken – niet alleen je eigen partij sterker maken, maar het midden dwingen om óf bij de ander te horen, óf bij mij. Dat heet “polarisatiedruk”. […] Kun je nog in het midden staan? Dat is dan de cruciale vraag.Bart Brandsma legt in dit interview helder uit waarom het zo belangrijk is om ruimte te blijven bieden aan het midden. En te luisteren naar wat er in het (stille) midden leeft. Want daar staan niet de schreeuwers, maar wel de mensen die weerstand bieden tegen het wij-zij-denken.

  2

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Op een scholengemeenschap in Zwolle lopen wijkagenten geregeld binnen. In het begin werd daar raar tegenaan gekeken ‘wat is er aan de hand’. Nu is het normaal dat leerlingen hen ook vragen stellen.Dit hoorde ik gisteren bij het Politiedebat op het hoofdbureau Basisteam Zwolle (district IJsselland, eenheid Oost-Nederland). En sluit aan bij het punt dat ik maakte: ‘politie en gemeente ga bij mensen langs, juist op het moment dat er geen aanleiding is’.Vanuit de districtsleiding werd benadrukt dat het tegenwoordig heel gemakkelijk is voor burgers om contact te leggen ‘zelfs via insta’. Maar het gaat er juist om dat je mensen spreekt die geen grote problemen hebben. Neem het initiatief om vanuit de overheid het eerste contact te leggen, gewoon door aan te bellen. Dan leg je echt gelijkwaardig contact en hoor je op termijn juist ook die kleine dingen die mensen misschien niet belangrijk genoeg vinden om te melden, maar wel zichtbaar maken wat er speelt.De voormalig crimineel die meedeed aan het debat ondersteunde mijn oproep. Als de politie overal komt, stigmatiseert een bezoek van de politie niet. Bovendien had hij zich dan wellicht eerder gezien gevoeld als mens en was zijn levenspad wellicht anders gelopen.Beste collega-ambtenaren, kunnen wij hier een rol inspelen? Vraag eens zonder aanleiding aan iemand hoe het gaat, hoe diegene aankijkt tegen de overheid, waar diegene zich zorgen over maakt. Ik ben ervan overtuigd dat dit eraan bijdraagt dat mensen zich gezien weten. En ook dat wij betere ambtenaren worden, omdat we ons beter blijven beseffen voor wie en waarom we ons werk eigenlijk doen.

  • Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (22)

  18

  4 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Het eerste bericht over de verlenging van de opvang in mijn buurt wekte de indruk dat verlenging tegen de wil van de buurt was. Terwijl we juist als buurt aan de gemeente hebben gevraagd om tijdelijke verlenging mogelijk te maken. Vandaar dat ik dit keer niet achter de schermen opereerde, maar contact met de journalist zocht. Met dit gedegen artikel als resultaat. Dank Floris Brandriet https://lnkd.in/eD4BBJjrGemeente Zwolle Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

  • Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (27)

  131

  7 commentaren

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

 • Jolanda de Vries

  Strategisch adviseur communicatie RVO

  • Deze bijdrage melden

  Herkenbare conclusies. Onlangs met veel buurtbewoners het gesprek gevoerd over de opvang van minderjarige vluchtelingen in onze buurt. Ook mensen die niet per se voorstander zijn van de komst van vluchtelingen hebben er geen moeite mee dat opvang langer open blijft: Er is geen overlast. De jongeren gaan naar school. Ze zijn er nu toch en hier gewend.(Voor wie twijfelt over mijn standpunt: zelf vind ik dat dat opvang ruimhartiger moet: ik snap niet hoe je mensen die vluchten uit het gebied waar ze zijn opgegroeid geen kans wilt bieden een toekomst op te bouwen. Zorg dat vluchtelingen snel weten waar ze aan toe zijn (dus vergroot capaciteit IND), zorg dat ze kunnen werken/naar school kunnen en zorg dat ze vanaf dag 1 deel kunnen uitmaken van de samenleving.)

  8

  Interessant Commentaar

  Meld u aan als u een opmerking wilt weergeven of toevoegen.

Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (35)

Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (36)

1.055 volgers

 • 609 bijdragen
 • 21 artikelen

Profiel weergeven

Volgen

Meer van deze auteur

 • Faal niet: wees marktgeoriënteerd Jolanda de Vries 7 j
 • Zo nuttig is Instagram voor jouw bedrijf Jolanda de Vries 7 j
 • Hoe ga jij groeien met je bedrijf? Jolanda de Vries 7 j
Jolanda de Vries op LinkedIn: Deze tuinder, zadenteler en bloemist kiezen voor gifvrije en regeneratieve… (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated:

Views: 6215

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.